Giới thiệu chung về HTQT

Giới thiệu chung về HTQT

10:06 - 30/12/2020

Viện Khoa học Nông – Lâm nghiệp Công nghệ cao hoạt động Khoa học Công nghệ theo Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ Số A-2268 ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.