Chức năng nhiệm vụ

a. Chức năng:

- Tập hợp các chuyên gia, các nhà khoa học có kinh nghiệm, chuyên môn cao để thực hiện các nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn dịch vụ và tham gia đào tạo về lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp, dược liệu và Thuỷ sản theo hướng công nghệ cao.

b. Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài, nhiệm vụ, chương trình về lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp, dược liệu, thuỷ sản bao gồm kỹ thuật chọn tạo giống, kỹ thuật lâm sinh, nuôi trồng, khai thác – chế biến – bảo quản lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu, các chế phẩm sinh học, phân vi sinh hữu cơ theo hướng công nghệ cao.

2. Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, phản biện thẩm định các dự án, đề tài, chương trình, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, sản xuất thử nghiệm về lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp, dược liệu và thuỷ sản.

3. Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Viện; Xuất nhập khẩu các sản phẩm và công nghệ phục vụ nghiên cứu.